Patienteninformatie

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten

De LVVP is de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen die lid zijn van de LVVP zijn door de overheid geregistreerd in het BIG-register (zie ook www.bigregister.nl). Deze registratie houdt in dat de psycholoog/psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening. Alle leden van de LVVP worden bovendien via een visitatietraject gecontroleerd op het nakomen van de eisen die de wet aan hen stelt. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de LVVP, dan kunt u er dus zeker van zijn dat deze wettelijk is erkend en aan de wettelijke vereisten voldoet.

 

Marjon Buurmans is lid van de LVVP en is wettelijk erkend en voldoet aan de wettelijke vereisten. De praktijk is gevisiteerd.

 

Hieronder kunt u het visitatiebewijs downloaden.

 

 

visitatiecertificaat2021.pdf

Behandeling in de generalistische basis-ggz

De huisarts kan u doorverwijzen naar de generalistische basis-ggz als er sprake is van (een vermoeden van) een psychische stoornis. Afhankelijk van de ernst van uw problematiek (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), lage complexiteit en beloop van de klachten, komt u vervolgens in aanmerking voor een behandeling ‘kort’, een behandeling ‘middellang’ of een behandeling ‘intensief’. In geval van blijvende problematiek, komt u terecht in de behandeling ‘chronisch’.

 

Binnen Psychologie Pijnacker wordt geen chronische problematiek behandeld.

 

Hieronder kunt u het kwaliteitsstatuut nalezen.

 

kwaliteitsstatuut_alleen_lezen.pdf

Hoe wordt psychologische zorg vergoed in de vrijgevestigde praktijk?

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw verzekeringspolis (natura of restitutie) en van het feit of uw behandelaar al dan niet een contract heeft gesloten met uw zorgverzekeraar. De vergoeding geldt niet voor psychoanalyse, aanpassingsstoornissen en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. Uw behandelaar kan u hier nader over informeren.

De praktijk heeft contracten met alle verzekeraars.  

DSW zorgverzekeraars

Waaronder:

DSW, Stad Holland, inTwente, DitZo, de Amersfoortse.

Multizorg VRZ en deelnemende verzekeraars

Waaronder:

Zorg en Zekerheid.

ENO: Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect.,

ONVZ zorgverzekeraar: VVAA, PNO Zorg

VGZ zorgverzekeraars

Waaronder:

VGZ, Univé, St. Ziektekostenverzekering Krijgsmacht, Zekur, ZorgzaamVerzekerd.

IZZ, IZA, Bewuzt, MVJP,Caresco vm, UMC

  • Geen eetstoornissen.

Zilveren Kruis Achmea

Waaronder:

De Friesland, Kiemer.

Zilveren Kruis, OZF,Interpolis, FBTO, Avero Achmea.

Aevitae, IAK

Menzis en CZ


Anderzorg, Delta Lloyd, en Ohra.

In dit overzicht is te zien welke zorgverzekeraars bij elkaar horen.

 

Het verplichte eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. Indien de stoornis waarvoor u in behandeling gaat onder de verzekerde zorg valt en u de behandeling vergoed wilt krijgen, dan heeft u een verwijzing nodig van de (huis)arts. U heeft géén verwijzing nodig als u de behandeling zelf gaat betalen en deze valt onder de generalistische basis-ggz. Let wel: zonder verwijsbrief is het niet mogelijk de rekening alsnog vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

 

Met klachten over bijvoorbeeld de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl). Voor overige klachten en vragen over de ggz kunt u terecht op www.meldjezorg.nl van het Landelijk Platform GGz.

Onderstaande, door de NZA vastgesteld tarieven gelden voor therapieconsulten, telefonische consulten en consulten per e-mail indien geen sprake is van een contract met de zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt is dan afhankelijk van jouw polis. In de meeste gevallen zal de rekening grotendeels vergoed worden.

 

Tarieven verzekerde zorg 2022

Consulttype
Duur vanaf
(in minuten)
Tarief
Diagnostiek
5
€ 35,56
Behandeling
5
€ 27,91
Diagnostiek
15
€ 61,31
Behandeling
15
€ 49,89
Diagnostiek
30
€ 101,78
Behandeling
30
€ 85,16
Diagnostiek
45
€ 142,31
Behandeling
45
€ 120,99
Diagnostiek
60
€ 163,37
Behandeling
60
€ 143,71
Diagnostiek
75
€ 199,03
Behandeling
75
€ 176,88
Diagnostiek
90
€ 244,07
Behandeling
90
€ 216,11
 

 

 

 

 

 

 

2021_pph_tarieflijst.pdf

Zelf betalen/ no show en betalingsvoorwaarden

 

Per 1 juli 2022 is het tarief voor een consult van 60 minuten 120 euro. Voor een consult van 45 minuten is dit 90 euro.

 

 

Als u een afspraak niet of niet tijdig afzegt, komen de kosten van deze sessie geheel voor uw rekening (no show). Uw behandelaar mag hiervoor zelf een tarief bepalen en zal u hierover bij de aanvang van de therapie nader informeren.

Het no-show-tarief is 60 euro.

 

Betalingsvoorwaarden

De LVVP heeft betalingsvoorwaarden voor haar leden opgesteld.  De betalingsvoorwaarden van de LVVP zijn binnen Psychologie Pijnacker van toepassing.

 

betalingsvoorwaarden_lvvp.doc

Nuttige adressen

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)

Maliebaan 87

3581 CG Utrecht

Telefoon (030) 236 43 38

bureau@lvvp.info

www.lvvp.info

 

Klachtencommissie LVVP

Postbus 13086

3507 LB Utrecht

klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl

 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg

Postbus 20302

2500 EH Den Haag,

Tel. (070) 340 54 17

www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl

 

Regionaal Tuchtcollege Den Haag (Zuid-Holland, Zeeland)

Postbus 97831

2509 CE Den Haag

Tel. (070) 350 09 73 

Tarieven

 

Met Caresq (3353) is geen contract afgesloten!

Het ongecontracteerde tarief is per 1 januari 2020 100 euro per sessie.

Onder link vindt u de gecontracteerde tarieven.

 

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/ggz-instelling/psychologiepraktijk-buurmans

gecontracteerde_tarieven_2020.013.pdf

Rechten en plichten van de psycholoog/psychotherapeut en de client

De vrijgevestigde psycholoog/psychotherapeut is verplicht zich bij de uitoefening van zijn beroep te houden aan bepaalde regels. De belangrijkste punten worden hierna toegelicht:

 

De behandelrelatie

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te behandelen; hij mag geen misbruik maken van zijn positie. Er is sprake van een strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat seksueel contact tussen behandelaar en cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de behandelaar cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psycholoog/psychotherapeut geen overeenkomst met u sluiten waarvan hij voordeel zou kunnen hebben.

 

Geheimhouding van uw gegevens

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij kan dus alleen met uw toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een keuringsarts of Arbodienst. Via een zogenoemde materiële controle mag uw zorgverzekeraar nagaan of uw behandeling correct is gedeclareerd. Indien dat proportioneel is en noodzakelijk voor het onderzoek, is uw zorgverzekeraar daarbij gerechtigd om uw dossier in te zien. Dat gebeurt slechts bij hoge uitzondering. Uw behandelaar mag voor het overige alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Hij heeft geen toestemming van u nodig wanneer hij over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s, die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben. Uw behandelaar heeft uw toestemming wél nodig voor het terugkoppelen van informatie naar uw huisarts.

 

Met klachten over schending van uw privacy door uw zorgverzekeraar kunt u voor informatie en advies terecht bij het Landelijk Platform GGz (LPGGz) via www.zorgwijzer.nl/faq/ggz

 

Opt-outregeling

Indien u er principieel bezwaar tegen heeft dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose via de declaratie onder ogen krijgt, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld.

 

Het behandelplan

De psycholoog/psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij denkt dat er met u aan de hand is. Hij moet met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden en zal u ook vertellen hoe lang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken. De psycholoog/psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden wanneer u daarvan ernstig nadeel zou ondervinden, maar moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega.

 

Uw dossier

De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Dat zijn de verwijzing, de indicatiestelling, brieven van u en over u, alsook een beschrijving van de voortgang van de behandeling. De behandelaar moet het dossier en het gegevensbestand zó inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U heeft geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin heeft u recht op inzage in de persoonlijke werkaantekeningen van uw behandelaar. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de behandeling toevoegen of kritiek over de manier waarop uw situatie is weergegeven. U heeft het recht uw dossier te laten vernietigen en moet daar schriftelijk om verzoeken. De administratieve gegevens over uw behandeling mogen niet worden vernietigd, omdat controle door bijvoorbeeld de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven. Wanneer het gaat om behandeling van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien.

 

Tevredenheidsonderzoek/klachtmeting

In onze praktijk wordt gebruikt gemaakt van Routine Outcome Monitoring (ROM) toepast. Dat houdt in dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. Bij ROM worden diverse vragenlijsten gebruikt voor onderzoek van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Een van de vragenlijsten is een onderzoek naar de tevredenheid van de cliënt over de behandeling. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren. De privacy van uw gegevens is uiteraard ook hier gegarandeerd. Uw behandelaar wordt waarschijnlijk in 2016 verplicht om ROM-gegevens aan te leveren bij de Stichting Benchmark GGZ. Uw ROM-gegevens worden anoniem -dat wil zeggen zonder uw naam, adresgegevens en geboortedatumverwerkt zodat de gegevens niet naar u persoonlijk te herleiden zijn. U bent niet verplicht om mee te werken aan ROM. U kunt met uw behandelaar bespreken om de vragenlijsten al dan niet in te vullen.

 

Hoe te handelen bij klachten over uw behandelaar

Als u klachten heeft over uw behandelaar of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met hem/haar zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het echter niet lukt om de problemen rechtstreeks met uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden:

 

de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen.

 

Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de klachtencommissie van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan getoetst aan de Beroepscode voor psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten.

 

Op grond van de Wet BIG vallen gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen onder het tuchtrecht. Op grond van deze wet kunt u uw klacht ook indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Informatie over welke soort klachten in behandeling worden genomen vindt u op www. tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ikhebeenklacht.

 

Recht op informatie

Vanuit de Wkkgz heeft u recht op informatie over bijvoorbeeld tarieven, wachttijden en ervaringen van andere cliënten. Voorts is uw behandelaarverplicht u te informeren over incidenten met merkbare gevolgen: de aard en de toedracht ervan en de maatregelen die uw behandelaar heeft genomen om de gevolgen te beperken dan wel weg te nemen. Uw behandelaar moet in uw dossier een notitie maken van het tijdstip, de aard en toedracht van het incident en de namen van alle betrokkenen.

 

Klachten over overbodige of ingewikkelde formulieren

Over overbodige of onnodig ingewikkelde formulieren van uw zorgverzekeraar of behandelaar kunt u op basis van artikel 23 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) een klacht indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa kan daarover vervolgens een bindend advies uitbrengen. Meer informatie over waar en hoe een klacht over formulieren kan worden ingediend, is te vinden op www.nza.nl, onder het hoofdstuk ‘De consument/ formulieren in de zorg’. Er kan ook een melding worden gedaan zonder dat de NZa hier een bindend advies aan verbindt.

ovk_svr__vrijgevestigden_v2016080101.pdf

Wat te doen bij crisis.

 

Wanneer het echt niet goed met u gaat kunt u mij tijdens kantooruren bellen. Indien nodig nemen we contact op met uw huisarts, die de crisisdienst van de GGZ kan inschakelen.

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost bij het Reinier de Graaf Ziekenhuis, 015-2511930 of met die bij het Fransciscus Ziekenhuis, 010 -4669575.

 

Tijdens mijn vakanties kunt u ook hier het nummer van de waarneming vinden.